Makaleler

Makaleler

KANATLI BORULU TİP HAVA SOĞUTMALI KONDENSERLER VE SİSTEM ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ

I. Soğutma Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye , Ekim 2008

Enerji verimliliğinin iklimlendirme, endüstriyel soğutma, süper market, ticari soğutma, şoklama, proses soğutma vb. uygulamalarda giderek ön plana çıkması tesislerde enerji tüketiminin önemli bir bölümünü yaratan geleneksel soğutma gruplarının sistem elemanlarının dizaynlarını da etkilemektedir.

Küresel ısınma potansiyeli yüksek ve ozon tabakasına negatif etkisi olan akışkanların soğutma sistemlerinde kullanımını kısa vadede kısıtlayan, uzun vadede yasaklayan yasal düzenlemeler de tasarımlar üzerinde etkilidir. Hava soğutmalı kondenserler soğutma gruplarının temel bileşenlerinden olmaları nedeni ile enerji verimliliklerini arttırmaya yönelik geliştirme faaliyetleri sürekli olarak devam etmekte, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar yükseltilmekte ve enerji tüketimlerine yönelik kısıtlamalar artmaktadır.

Bildirimizde hava soğutmalı kondenserlerde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamalar hakkında detaylı ve karşılaştırmalı bilgiler -bu alanda uygulanan en son standartlar ışığında- aktarılacak olup, soğutma tesisatlarında enerji verimliliği vurgusu öne çıkartılacaktır.

 

İndirmek için tıklayınız.

ENERJİ TESİSLERİNDE KULLANILAN RADYATÖRLERDE (KURU SOĞUTUCULAR) ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

14.Enerji ve Çevre Teknoloji Sistemleri Fuar ve Konferansı (ICCI 2008), İstanbul, Türkiye

Enerji tesislerinde kullanılan radyatörlerin tasarım ve seçimi için gerekli veriler istenen soğutma kapasitesi, ortam giriş havası kuru ve yaş termometre sıcaklıkları , akışkan (glikol/su) giriş ve çıkış sıcaklıkları, glikol oranı, su debisi, su tarafı basınç kaybı istenen değerleri ve arzulanan ünite boyutlarıdır. Bu verilere ek olarak fanların izolasyon, sıcaklık dayanım ve koruma sınıfı özellikleri ile ses seviyesi limitleri de önemli verilerdendir.[1]

Üretici firmalar, yukarıda belirtilen tasarım verileri ve istenen ek özelliklerin bilinmesi sureti ile kendi üretim tekniklerine uygun olarak radyatör tasarımı ve üretimi yapabilir. Üretici firmanın performans onaylı tasarım yazılımının olması ve bataryaların bu yazılım/program yardımı ile tasarım edilmesi sonradan ortaya çıkabilecek telafisi zor olumsuz durumları önlemede çok önemlidir. [2]

Bir radyatörün ihtiyaç duyulan performansı gösterebilmesi için dikkat edilmesi gereken temel tasarım veri ve kriterleri vardır. Aşağıda bu veri ve kriterler açıklanmıştır.

 

İndirmek için tıklayınız.

SOĞUK SULU İKLİMLENDİRME VE PROSES SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KURU SOĞUTUCULU DOĞAL SOĞUTMA UYGULAMALARI

8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu (TTMD 2008), İstanbul, Türkiye, 2008

Enerji verimliliğinin iklimlendirme ve proses soğutma uygulamalarında giderek ön plana çıkması tesislerde enerji tüketiminin büyük kısmını yaratan soğutma sistemlerinin dizaynlarını da etkilemekte; doğal kaynakların verimliliği arttırma amaçlı olarak daha geniş kullanımı için alternatif sistemlere yönelim artmakta, daha az enerji tüketimi yaratan sistemler geliştirilmeye devam etmektedir. 

Kazandırdığı verim artışı ile işletme maliyetlerini düşüren doğal soğutma (free cooling) sistemi, düşük hava sıcaklığı periyodunda soğuk su üretici grubun kompresörünün çalışmasını ortadan tamamen veya kısmen kaldırmakta [1], böylelikle ciddi miktarlarda enerji tasarrufu sağlamaktadır.

 

İndirmek için tıklayınız.

SOĞUK SULU İKLİMLENDİRME VE PROSES SOĞUTMA UYGULAMALARINDA ENERJİ TASARRUFLU DOĞAL SOĞUTMA SİSTEMLERİ

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON), İzmir, Türkiye, Ekim 2007

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekelerinde, ulaşımda, iklimlendirme tesislerinde enerji verimliliğinin arttırılması günümüzde en önemli başlık haline gelmeye başlamış, doğal kaynakların bu amaçla daha geniş kullanımı için sistemler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. Serbest Soğutma (Doğal Soğutma) ya da literatürdeki genel adlandırma ile “free cooling” sistemleri yaygın olarak kullanılan enerji verimliliği uygulamalarındandır. (Yazının devamında tanımlama olarak “Serbest Soğutma” terimi kullanılacaktır.) Serbest Soğutma sistemleri Sulu ve Havalı Sistemlerde yapılan uygulamalar olmak üzere iki temel kategoridedir. Kazandırdığı verim artışı ile soğutma suyu ihtiyacı olan sistemlerde iletme maliyetlerini düüren Serbest Soğutma sistemi ve özellikle kuzey ülkeleri ağırlıklı olarak Avrupa’da yaygın biçimde kullanılan, A.B.D dahil diğer ülkelerde giderek yaygınlaşan Chilled Beam (Soğuk Tavan) sistemi enerji verimliliği amaçlı etkili sistemlerdir. Makalede, bu iki sistem hakkında bilgi aktarılarak iklimlendirme tesisatlarında enerji verimliliğinin önemine vurgu yapılmaktadır.

 

İndirmek için tıklayınız.

TÜRBİN GİRİŞ HAVASI SOĞUTMASININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ

13.Uluslararası Kojenerasyon, Kombine Çevrim ve Çevre Konferansı ve Sergisi (ICCI 2007), İstanbul, Türkiye , Mayıs 2007

Türbin-jeneratör sistemlerinde yanma havasının soğutulması, toplam enerji üretimini ve sistemin toplam verimini artırmada tartışma götürmeyen ve genelde uygulanan bir yöntemdir.

Başlangıçta birçok türbin/jeneratör sistemi kurulum maliyetlerini düşürmek için ve o günün şartlarında kapasiteler de yeterli geldiğinden dolayı türbin giriş havası soğutma sistemi olmadan kurulmuştur. Ortaya çıkan ek üretim ihtiyacına paralel olarak yeni bir ünite yatırımı yapmadan giriş havası soğutulması yoluyla sistemin enerji üretim kapasitesi özellikle yaz şartlarında -sisteme gelen ek yükler (parazitic load) düşüldükten sonra- %10-26’lara varan oranlarda artırılabilmektedir.

Sonradan yapılan uygulamalarda evaporatif media, fogging, direk soğutucu akışkanla soğutma yada bir chiller paketi ve ikincil soğutucu akışkanlı soğutma bataryası kombinasyonu uygulanabilmektedir. Enerjinin buz/su olarak depolandığı sistemler yine bir soğutma bataryası kombinasyonu ile birlikte kullanıldığında sistemde kompanzasyon sağlama açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

 

İndirmek için tıklayınız.

 back to top